5 de juliol de 2011

RESTAURAR EL SISTEMA


Els últims Toshiba NB250 que han arribat entregats a 1r d’ESO, no tenen de forma tan visible la possibilitat de recuperació del sistema (restaurar Windows 7 o Linkat d’origen).
Ens dona a escollir entre windows i linkat, però si llegim a la part inferior ens diu que podem polsar “p” i accedir a més opcions. Ens demanarà una contrasenya.
La contrasenya és: 3141592
Un cop la posem, ens sortirà la possibilitat de restauració.

3 de juliol de 2011

LA COMPETÈNCIA DIGITAL


El tractament de la informació i la competència digital figura explícitament entre les vuit competències del currículum de primària i de secundària. Aquesta competència es considera una competència transversal, que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les matèries curriculars. No es contempla, doncs, la competència digital com un aprenentatge al marge dels continguts específics de les àrees sinó com una competència metodològica, juntament amb la competència matemàtica i la competència d'aprendre a aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de la competència digital es realitza a través de les activitats ordinàries a l’aula, de forma integrada amb els continguts propis de cada matèria.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos i amb eines digitals.

Les cinc grans dimensions de la competència digital.

De forma sintètica, la competència digital comprèn cinc grans dimensions o àmbits. 
  1. La dimensió de l’aprenentatge, que abasta la transformació de la informació enconeixement i la seva adquisició.
  2. La dimensió de la informació, que abasta l’obtenció, l’avaluació i el tractament de lainformació en entorns digitals.
  3. La dimensió de la comunicació, que abasta la comunicació interpersonal i la social, i la col·laboració.
  4. La dimensió de la cultura digital o ciutadania digital, que abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital per actuar de formaresponsable, cívica i segura.
  5. La dimensió de la tecnologia, que abasta l'alfabetització tecnològica í el coneixement i domini dels entorns de treball digitals.

En el cas de l’ensenyament, l’àmbit de l’aprenentatge és la principal i s'interrelaciona amb les altres quatre. I quan s’usen de manera estratègica totes les dimensions és quan podem dir que algú és competent digitalment.